Monday

Niko, It’s Monday. That means tomorrow it’s Tuesday.